Zaznacz stronę

Prawa dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

Skontaktuj się z namiO nas

Egzekucja komornicza jest etapem końcowym w całym dochodzeniu odzyskiwania należności przez wierzyciela. Z punktu widzenia dłużnika oznacza to konieczność uregulowania zobowiązania, które zostało nakazane przez sąd. Warto jednak pamiętać o tym, że prawa dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym są równie ważne. Poniżej znajdziecie Państwo opis tego jak w to wygląda w praktyce.

Wszczęcie egzekucji komorniczej

Podstawą każdej egzekucji jest tytuł wykonawczy wydany przez Sąd lub inny tytuł wykonawczy, któremu ustawa nadaje taką rangę po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez Sąd. Samo wydanie klauzuli wykonalności poprzedza postępowanie sądowe, w trakcie którego dokładnie bada się zgłoszoną sprawę i wydaje nakaz zapłaty przez dłużnika określonej kwoty na rzecz wierzyciela. To właśnie wierzyciel ostatecznie podejmuje decyzję czy chce, aby rozpoczęta została egzekucja komornicza. Jeżeli się na nią zdecyduje, musi złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji.

Prawa dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

Jako najbardziej podstawowe prawa dłużnika należy wymienić powództwo przeciwegzekucyjne, które dzieli się na dwie grupy:
– powództwo opozycyjne, oznaczające doprowadzenie do pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego;
– powództwo ekscydencyjne, które oznacza zwolnienie spod egzekucji.

Pierwsze z nich, czyli powództwo opozycyjne jest wariantem dostępnym dla dłużnika. Powodzenie powództwa skutkuje pozbawieniem tytułu wykonawcy prawa wykonalności lub tę wykonalność ograniczy. Zakwestionowanie klauzuli wykonalności daje realne szanse nawet na zawieszenie egzekucji. Tak samo wygląda to w przypadku, jeśli po powstaniu tytułu egzekucyjnego miały miejsce wydarzenia wpływające bezpośrednio na zobowiązania.

Druga grupa, czyli powództwo ekscydencyjne jest wariantem przysługującym osobom trzecim, których prawa zostały naruszone w toku prowadzenia egzekucji, np. poprzez zajęcie mienia firmowego. Chcący skorzystać z takiej możliwości muszą jednak pamiętać, że wystąpienie o zwolnienie spod egzekucji jest możliwe tylko w ciągu miesiąca od dnia naruszenia praw, co w praktyce oznacza miesiąc od dowiedzenia się o zajęciu mienia przez komornika. Każdy kto przekroczy ten termin musi liczyć się z odrzuceniem powództwa przez sąd.

Oprócz powództwa przeciwegzekucyjnego do prawa dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym zalicza się także możliwość zgłoszenia skargi na czynności prowadzone przez komornika. Skarga powinna zostać złożona we właściwym sądzie rejonowym. Należy pamiętać o tym, że nie jest ona podstawą do zawieszenia nakazu wykonania czynności przez komornika czy do zawieszenia samej egzekucji. Sąd rejonowy może natomiast na podstawie skargi wstrzymać wykonanie czynności egzekucyjnych.
Warto też zauważyć, że prawem, które ma tylko i wyłącznie dłużnik jest żądanie całkowitego umorzenia egzekucji.
Nasz zespół prawników oferuje pomoc prawną obejmującą m.in. podejmowanie czynności zmierzających do negocjacji spłaty, reprezentacji przez sądem w sprawach o zapłatę, obronę przed pozwami, opracowanie pism, opracowanie zawiadomień.