Zaznacz stronę

Mediacja to procedura rozwiązywania konfliktu, której celem jest uzyskanie porozumienia pomiędzy stronami i ustalenie rozwiązania satysfakcjonującego dla każdej z nich. Cały proces jest prowadzony przez mediatora, którego rola polega na wsparciu uczestników mediacji w osiągnięciu porozumienia. Dzięki niemu komunikacja przebiega sprawniej, jasno określone są kwestie sporne oraz interesy stron. Mediator nie jest osobą bezstronną. Nie pełni roli sędziego ani nie rozstrzyga konfliktów. Porozumienie jest wypracowywane przez samych zainteresowanych, co gwarantuje wysoką skuteczność procedury. Zgodnie ze statystykami, aż 98% zawartych przed mediatorem ugód jest wypełnianych.

Zakres mediacji to m.in.:

– mediacja rodzinna, w skład których wchodzą mediacje małżeńskie, mediacje o alimenty, w tym także ugoda alimentacyjna do 500+. Mediator rodzinny pomoże ustalić plan opieki rodzicielskiej i rozwiązać wszelkie spory rodzinne.
– mediacja cywilna, których przedmiotem może być m.in. podział majątku, sprawy o zapłatę czy rozwiązanie sporu sąsiedzkiego. Mediator cywilny zadba również o to, aby realizacja kontraktów i zobowiązań przebiegała sprawniej.
– mediacja pracownicza do których zalicza się rozwiązywanie konfliktów z pracodawcą. Mediator pracowniczy zadba również o sprawne rozwiązanie nieporozumień pomiędzy pracownikami.

Mediacja – zasady

Mediacja powinna przebiegać w zgodzie z następującymi zasadami:
– Bezstronność. Zasada ta dotyczy mediatora, który nigdy nie opowiada się po stronie żadnej ze stron, ani nie ocenia żadnego aspektu sprawy. Rola mediatora to przede wszystkim sprawowanie nadzoru nad poprawnością przeprowadzenia całej procedury.
– Dobrowolność. Wszystkie strony konfliktu muszą same podjąć decyzję o udziale w całej procedurze. Ponadto dobrowolne mediacje oznaczają także, że każda ze stron (także mediator) może je w dowolnym momencie przerwać.
– Neutralność. Mediator nie wyraża swoich opinii ani nie doradza w kwestiach spornych. To sami zainteresowani powinni wypracować wspólne stanowisko, satysfakcjonujące dla każdego.
– Poufność. Wszystko co ma miejsce w czasie trwania mediacji zostaje objęte tajemnicą. Jedynie spisana na koniec ugoda jest treścią jawną. Zasada ta zobowiązuje mediatora do zachowania tajemnicy i nie przekazywania żadnych informacji, które uzyskał w czasie trwania mediacji. Mediator nie może także zostać powołany na świadka w sądzie. Zasada poufności obowiązuje także strony konfliktu.

Mediacja – jak wygląda

Mediator sądowy, który otrzymuje wniosek od jednej ze stron konfliktu lub postanowienie sądu, kontaktuje się ze stronami i ustala z nimi termin spotkania oraz wskazuje jego miejsce. Na samym początku mediator wyjaśnia uczestnikom zasady zgodnie z którymi ma przebiegać postępowanie mediacyjne. Następnie rozpoczyna się pierwsza rozmowa stron. Możliwe jest także spotykanie się mediatora sądowego z każdą ze stron oddzielnie. Ważne jest to, że każdy z uczestników może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w mediacji.

Zakończenie

Mediacja może zakończyć się podpisaniem wypracowanej ugody bądź brakiem dojścia do porozumienia. W pierwszym przypadku mediator przekazuje sądowi protokół z mediacji oraz zawartą ugodę. Ta zostaje zatwierdzona przez sąd, przez co nabiera mocy prawnej ugody sądowej i kończy postępowanie. Ugoda, której nadano klauzulę wykonalności musi zostać wykonana, w przeciwnym wypadku jej wykonanie można skierować do egzekucji komorniczej.
Jeżeli w czasie mediacji strony nie wypracują wspólnej ugody, mogą one dochodzić swoich racji przed sądem.

Zalety mediacji:

– rozwiązanie konfliktu w warunkach bardziej prywatnych niż sala sądowa;
– obecność mediatora gwarantuje możliwość wysłuchania argumentów wszystkich stron oraz wyjaśnienie wszelkich okoliczności sprawy;
– atmosfera, w której odbywają się mediacje sprzyja utrzymaniu wzajemnych relacji po ich zakończeniu i pojednanie stron konfliktu;
– możliwość uniknięcia uczestnictwa w procesie przez dzieci, innych członków rodziny oraz znajomych;
– oszczędność czasu i pieniędzy;
– mniej stresu i negatywnych emocji, które powodują mniejsze obciążenie psychiczne związanie z konfliktem.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Kancelaria Prawna Fideles ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji sądowych. Działamy na terenie całej Polski, koncentrując się głównie na takich miastach jak Katowice, Sosnowiec i inne. W pełni angażujemy się w każdą ze spraw, a nasz profesjonalizm gwarantuje uczestnikom spokojną i bezpieczną atmosferę do prowadzenia rozmów. Wiemy, że konflikty są często spowodowane zniecierpliwieniem i brakiem możliwości przedstawienia swojego punktu widzenia. Bez względu na to czy są to mediacje rodzinne, cywilne czy pracownicze, często wystarcza jedna spokojna rozmowa, aby rozwiązać problem.